Matkalla kohti vähähiilisempää tulevaisuutta

Matkalla kohti vähähiilisempää tulevaisuutta

”Haluamme olla osa ratkaisua, emme ongelmaa”, kiteyttää toimitusjohtajamme Jani Teräväinen. TPEX oli mukana ilmastotyötä tukevassa, Euroopan unionin rahoittamassa Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmassa. Hankkeen tavoitteena oli mm. tukea toimintamalleja, jotka torjuvat rakennetun ympäristön ilmastonmuutosta. Avaamme tässä artikkelissa marraskuussa 2023 valmistuneen loppuraportin tärkeimpiä kohtia.

Konkreettista työtä ympäristön hyväksi

Ympäristöministeriön ja Business Finlandin yhteinen Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma tuki vuosina 2021–2023 yhteensä 40 miljoonalla eurolla rakennetun ympäristön ilmastotyötä mm. lukuisissa yrityksissä ja kunnissa. TPEX osallistui hankkeeseen 1.10.2022–31.10.2023.

Tavoitteena oli rakentaa dataohjattu logistiikkapalvelukokonaisuus, joka toimii tietolähteenä ja ohjaa toimintatapoja kohti vähähiilisyyttä. Hankkeessa määriteltiin eri ohjelmistojen ja rajapintojen välinen arkkitehtuuri sekä vaatimukset. Toimivuutta pilotoitiin aidossa kohteessa, jotta nähtiin käytännössä saavutettavien tulosten potentiaali.

– On fakta, että rakentamisen logistiikan hiilijalanjälkeä voidaan pienentää jopa 30 % dataohjatulla logistiikalla hankekehitysvaiheesta luovutukseen saakka. Mutta se edellyttää suuria muutoksia toimintatapoihin koko alalle, Jani Teräväinen kertoo.

Muutos vaatii tuekseen kerättyä tietoa sekä sen tarkastelemista, mitkä asiat ja toimintamallit vaikuttavat hiilijalanjälkeen. 

– Alalla on otettava suuri harppaus digitaalisiin tilaus-toimitusratkaisuihin eikä enää saa nojautua vain puhelimeen tai sähköpostiin. Toimintamallien muutos vaatii teknologian lisäksi ihmisiä, jotka ovat valmiita muuttamaan totuttuja tapoja. 

Koppia vallattomasta datasta

Teräväinen kertoo tiedon pirstaleisuuden olevan alalla yleinen ongelma.

– Kukaan ei hallitse tietoa eikä siten myöskään hyödynnä sitä. Työmaalle toimitettujen materiaalien todellinen määrä ei ole tiedossa, vaikka se olisi selkeä pohja hiilijalanjäljen laskennalle. Kun TPEX toimii logistiikkaurakoitsijana, kauttamme kulkee kaikki rakennustyömaan materiaali- ja kuljetustieto. Voimme siksi toimia orgaanisena datan lähteenä, Teräväinen kertoo.
– Kykenemme tuottamaan ja jalostamaan tietoa työmaalle toimitetuista materiaaleista GTIN-koodein yksilöidyllä nimiketasolla, hän lisää.

Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma edesauttaa TPEX Oy:n kykyä tuottaa, jalostaa ja välittää kerättyä tietoa kaikille osapuolille dataekosysteemien välityksellä. 
– Vauhditamme hyötyjen käyttöönottoa koko arvoketjun läpi luomalla samalla uutta ja vastuullista liiketoimintaa.

Merkittävää hyötyä jokaiselle työmaalle

Hyvällä hankesuunnittelulla kuljetusten aiheuttamia päästöjä pystytään vähentämään jopa 60 % ja materiaalien kokonaishukka voidaan parhaassa tapauksessa puolittaa. Kun turhia materiaalisiirtoja ei tehdä eikä ylimääräistä odottelua ole, rakentamisen alan tuottavuutta voidaan puolestaan parantaa 30 %. 

– Meillä on kaiken tämän tueksi jo näyttöä referenssikohteesta. Haluamme kehittää järjestelmiämme entisestään, jotta luvut saadaan automaattisesti mitattua ja analysoitua. 

Tavoitteissa onnistuminen edellyttää hyvää määrittelyä sekä kaikkien osapuolten tarpeiden ja vaatimusten ymmärtämistä.  

Hanke on iso edistysaskel koko alalle. TPEX:in tekemät havainnot tuovat mukanaan merkittävää hyötyä matkalla kohti vähähiilisempää tulevaisuutta. Juuri nyt käynnissä on toimivuuden pilotoiminen aidossa kohteessa sekä lisäarvovaikutuksen analysointi eri sidosryhmien kanssa. Tulosten analysointi tapahtuu vuoden 2023 loppuun mennessä ja toimintamallien käyttöönotto jatkuu kevään 2024 aikana. 

– Testaamme ja validoimme hankkeen vaikuttavuutta yhteistyökumppaneidemme kanssa sekä koeponnistamme järjestelmän oikeassa ympäristössä. Jo tehtyjen pilottien pohjalta on syytä olettaa, että pääsemme haluttuihin tuloksiin. Tavoitteenamme on hyödyntää työn lopputuloksia ja luotuja toiminnallisuuksia osana liiketoimintaamme sekä edistääksemme asiakkaitamme pääsemään omiin tavoitteisiinsa, Teräväinen summaa. 

Poimintoja Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma -hankkeen keskeisimmistä saavutuksista

  • Hanke on ollut erinomainen datan virtauttamista vauhdittava väline: sen avulla logistiikasta saadaan kaikki potentiaali irti rakennushankkeiden vähähiilisyyden lisäämiseksi.
  • TPEX on onnistunut poistamaan datan virtaamisen esteitä sekä lisännyt materiaalivirran läpinäkyvyyttä mm. TPEX:in logistiikan dataympäristö -kehitysalustan avulla.
  • Digitaalinen tilaus-toimitusketjun valmius on rakennettu ja pilotointi on hyvässä vauhdissa.
  • TPEX pystyy jatkossa tuottamaan, jalostamaan ja välittämään kerättyä dataa kaikille osapuolille dataekosysteemien välityksellä. Hankkeessa tehdyn määrittelyn pohjalta on mahdollista rakentaa palvelukokonaisuus logistiikan suunnitteluun ja hallintaan sekä rikastaa sitä datalla. 
  • Konkreettinen näyttö sille, että rakentamisen logistiikan hiilijalanjälkeä voidaan pienentää merkittävästi – jopa 30 % – dataohjatulla logistiikalla hankekehitysvaiheesta luovutukseen saakka. Lisäksi hyvällä hankesuunnittelulla voidaan vähentää kuljetusten aiheuttamia päästöjä jopa 60 %, materiaalien kokonaishukkaa jopa 50 % sekä parantaa rakentamisen alan tuottavuutta jopa 30 % poistamalla turhat materiaalisiirrot sekä odottelu työmaalla.

TPEX sai hankkeeseen tukea ympäristöministeriöltä Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta, jonka rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (RRF).

NextGenerationEU

Haluatko kuulla lisää? Kerromme mielellämme!

Jani Teräväinen
toimitusjohtaja, TPEX Oy
p. 050 370 1177
jani.teravainen@tpex.fi